PUIGDEMASA | PARC DEL JOC DE LA BOLASituació: Parc Joc de la Bola.
Autor: Josep Maria Puigdemasa Hospital.
Obra: Maig 2006 - Desembre 2006
Adreça: Parc Joc de la Bola.
Promotor: Ajuntament de Lleida
Contractista: 
Urbaser.
Enginyer: Jordi Domingo Masana
Fotògraf: L’autor de l’obra
Col·laboradors:
Arquitectura: Marta Buira Ferré, Arquitecta
Xavier Gómez Solsona, Dibuixant
Mònica Rosinach Buira, Arquitecta. 
Amidaments i pressupost: Felip Solsona Godia. 
Estructures: Sala Consultors, SL, Arquitecte 
Assessoria mediambiental: Societat Orgànica, consultors mediambientals.
Instal.lacions:  Servei d’enginyeria de l’Ajuntament de Lleida
Servei d’enllumenat públic de l’Ajuntament de Lleida 
Jardineria: Secció de parcs i jardins de l’Ajuntament de Lleida 
Coordinació Graffittis: Maria Masfret Acebrón
Juanjo Rodriguez, Tècnic regiduria de joventut Ajuntament de Lleida 
Graffiters:KRUDEL-SENDYS I TZAC - SAZ - PRIK – FIL – STEONE - SIK - SEONE i FIDO - SAP - BENS I TRAMONE

Memòria:

Estat de partida
Es tractava de la reurbanització de l’espai situat a l’interior de l’illa compresa entre els carrers Alcalde Pujol, Segrià, Segovia i Cristòfol de Boleda.

Les edificacions de l’illa on es troba aquesta plaça-parc, estan organitzades en forma d’U, deixant un porxo porticat en planta baixa, de tres metres d’amplada i una vorera de 4m de propietat privada i ús públic, encabint en la planta soterrani els garatges dels edificis. Aquests porxos estan situats entre 90 i 2,80 m respecte la cota de l’espai tou de la plaça. La banda oberta de la U està ocupada per l'escola Joc de la Bola.

Proposta arquitectònico-paisatgística.
Els criteris adoptats en el disseny de la plaça es basen en una atenta lectura de l’estat actual de tots els seus elements i sistemes, de les demandes per part del veïnat, de la voluntat de rehabilitació de la plaça per part de l’Ajuntament i de la necessitat d’augmentar l’espai de pati de l’escola, així com la voluntat de donar resposta a la reurbanització de la plaça amb criteris de sostenibilitat, tot aprofitant aquells elements que es poden reutilitzar i amb un tractament especial del cicle de l’aigua, entesa aquesta com un recurs escàs i que cal reaprofitar.

A grans trets, l’actuació ha consistit en:

1.- Mantenir l’estructura de camins per a vianants i la distribució actual de les diferents zones, redefinint les cotes i millorant els materials dels paviments, amb la idea de conduir l’aigua de pluja de tota la superfície de la plaça, porxos dels edificis i coberta de l’escola incloses, cap al punt més baix de la plaça, a fi d’emmagatzemar aquesta aigua en dos dipòsits de 75.000 litres cadascun que permeti per una banda regular les escorrenties i entollaments i per altra reaprofitar-la per al rec de la pròpia plaça.

2.-Construir 5 murs prefabricats de formigó armat de 10x2m situats entre els arbres del bosc de pins i disposats en diferents direccions i sense contacte entre ells, permeten visuals esbiaixades al seu través i plantejats com a suport de 10 graffitis amb un forta càrrega plàstica i colorista.

3.-Pintar les parets dels porxos amb tres seqüències de colors segons la seva orientació, emprant colors càlids a l’orientació nord, amb alguna puntuació freda, i freds a la sud, amb alguna puntuació càlida, actuant com a teló de fons de tota l’actuació.

4.- Construir una pèrgola-escultura-tanca-làmpada-banc resolta amb una estructura tubular corbada metàl·lica i una enfiladissa de fulla caduca (Glicina, wisteria sinensis) que introduirà un nou element de color i aroma a la plaça, que protegeixi del sol de l’estiu el camí per a vianants i el banc adossat a la pèrgola. Aquesta pèrgola millorarà la il·luminació de la plaça i alhora farà possible el doble ús d’espai públic com a parc o privatiu com a ampliació del pati de l’escola, en convertir-se en tanca, juntament amb aquells murs prefabricats de formigó armat i acolorits amb graffitis i quatre portes situades estratègicament.

5.- Eliminar les barreres arquitectòniques existents entres els porxos i la part inferior de la plaça, definint uns talussos verds entre les voreres i els paviments de sauló, amb una recollida d’aigua superficial tant al cap del talús com al peu, a banda d’una recollida dels drenatges inferiors.

6.- L’actuació es completa resituant o afegint els elements propis de mobiliari: jocs infantils, bancs, papereres, etc. i realitzant una neteja de branques mortes, replantat d’arbres morts i afegint-ne algun de nou a la ja abundant plantació existent. Així mateix s’ha reforçat la il·luminació general del parc i aprofitat per a ressaltar escenogràficament alguns elements.


Estat anterior:


Fotografies:
Plànols:
No hay comentarios:

Publicar un comentario