SANTI VIVES | EDIFICI POLIVALENT 2 UdL


Localització: Campus de Cappont
Autors del projecte: Santi Vives, arquitecte
http://santivives.com/
Any projecte: 2008
Superfície: 2.287 m2
Cost (PEC en euros):  3.243.928,27€
Promotor:  
Col·laboradors: Aida Munsó Griful, arquitecta 
Estructures: Arguijo y asociados SL 
Instal·lacions: Proisotec enginyeria SLP – Joan Gutierrez 
Control econòmic: AT3 SCP
Premis: 
2008 Primer premi concurs
Memòria:
L’edifici se situa a l’angle sud-est del campus de Cappont en una parcel·la de 2.158 m2, que es troba delimitada a l’est per una via peatonal, al sud, per la ronda del campus; a l’oest, pel centre de recerca d’energia aplicada (CREA), i pel parc públic al nord. L’edifici es disposa en forma de dos blocs articulats que defineixen un ampli vestíbul d’accés i relació, amb un marcat caràcter d’espai públic.

Aquest disseny ve condicionat per l’alineació corba del vial principal d’accés, per aconseguir una òptima comunicació entre el vial i el campus, i centralitzar i optimitzar les circulacions interiors de l’edifici. Seguint el programa funcional com a punt de partida, s’ha pensat al mateix temps en un edifici flexible i adaptable amb un esquema de distribució simple, i una estructura modulada que permeti una xarxa d’instal·lacions fluida accessible i registrable.

Construcció dels tancaments verticals: Les parts de façana ventilada es formen amb una fulla exterior de panells de gran format tipus "Omega-Zeta". L’ús de prefabricats i construcció en sec redueix l’impacte ambiental: limita el trasllat i la manipulació d’aigua i materials in situ, minimitza els temps d’execució, facilita el desmuntatge i el reciclatge. Les parts translúcides de les façanes es formen amb perfils verticals de vidre “u-glass”. Els sistemes de tancaments translúcids permeten aprofitar la llum natural d’una manera controlada en quant als seus efectes no desitjats.


Rènders:
Plànols:


No hay comentarios:

Publicar un comentario