Pich Aguilera | CEM TrèvolSituació:  Av.Tortosa,84
Obra: 2010
Autors: Felip Pich-Aguilera Baurier i Teresa Batlle Pagés
Promotor. Ajuntament de Lleida
Uso: Piscina coberta, sales de fitness, sales esportives i pistes de pàdel.
Responsables de grup:
Angel Sendarrubias, arquitecte tècnic
Xavier Milanés, arquitecte
Pau Casaldaliga, arquitecte
Responsable de proyecto: Iván Acevedo, arquitecte
Fotògraf: Iñigo Bujedo Aguirre
Volum d'obra: 5.625 m2
Cost obra (PEM): 6.500.181,00 €
Termini d'obra: 10 mesos
Certificació Energètica: Qualificació B 
Memòria:
El solar de la piscina coberta tipus “PCO-3” amb sales esportives auxiliars, esta situat a l’extrem nord-est d’una àrea d’eixample de la ciutat de Lleida,
El projecte, com a equipament públic, pretén, per una banda, mostrar la presència que li és pròpia configurant i consolidant, des de l’accés, l’espai urbà existent, i per l’altre dialogar, en la seva façana oposada, -tant des del interior, com des dels espais esportius exteriors- amb l’espai natural del riu; així doncs el propi edifici, es planteja com un espai de transició entre el espai ciutat i el riu Segre.
L’edifici es producte d’un concurs de projecte, obra i explotació; així doncs l’esforç no nomes prioritza la seves solucions arquitectòniques que s’ajusten a les necessitats del complex esportiu, si no que profunditzen en el bon comportament del edifici al llarg del anys. El projecte es planteja des de paràmetres de bioclimatisme, que redueixin els consums, garantint un confort interior i des de la eficiència de les seves instal·lacions.
La llum natural és objectiu principal; el projecte es treballa des de la llum per donar la intensitat, qualitat, difusió i control en el seu interior per a cadascuna de les estacions del any.
Tot l’equipament es construeix amb sistemes industrialitzats, garantint la diafanitat necessària i garantint una ràpida i fàcil posta en obra. El gran espai de piscines es cobreix amb unes grans plaques TT que incorporen, des de la seva fabricació, uns lucernaris que permeten una llum uniforme cap el interior del espai. L’envolvent de la façana Sud es composa d’una doble pell de policarbonat, combinada amb obertures practicables per aconseguir una ventilació natural. Uns panells de formigó pintats , que integren uns lucernaris, composen la façana Nord.
Les instal·lacions del edifici produeixen energia renovable a partir de calderes de biomassa.


Fotografies:
Plànols:
No hay comentarios:

Publicar un comentario